Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád od 1.9.2021

26. 8. 2021

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY POHODA HOROMĚŘICE

1.Údaje o zařízení


Adresa: Velvarská 121, 252 62 Horoměřice
Provozovatel: Rodinný klub Pohoda, z.s.
Telefon: 605 914 462
Emailová adresa: email@pohodahoromerice.cz
Web: www.pohodahoromerice.cz
IČO: 26572265
Odpovědná osoba: Jitka Vaňková
Typ: Dětská skupina pro veřejnost
Kapacita: 12 dětí
Název: Dětská skupina Pohoda Horoměřice 2
Školní výdejna: ano
Provozní doba: 8-16 hod.

Zaměstnanci:
Pedagogičtí zaměstnanci (dle zákona Dětské skupiny – dále jen DS): v DS pracují 3 učitelky v 1 oddělení o12 dětech.
Zpravidla tvoří dvojici a střídají ve směnách dle rozpisu.
Výdejna jídla: Strava se dováží́ ze školní́ jídelny Horoměřice.
Provozní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v DS a podrobnosti o
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 


2. Provoz DS

 


1.Provoz DS je celodenní 8.00 - 16.00 hodin na adrese Velvarská 121, Horoměřice.


2.Den započetí poskytování služby péče o dítě je 1.10.2017.


3.Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 8 hodin. Děti je vhodné přivést do 8.30 hodin, aby
se příliš nenarušoval program dne. Od 8.30 hodin už probíhá řízený skupinový program.


4.Při odchodu je nutno si dítě vyzvednout s dostatečným časovým předstihem tak, aby v 16 hodin bylo možné DS
uzavřít.


5.Odchod dětí z DS v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců, musí být výslovně uveden v příloze: Smlouvy
o poskytování péče, formulář-osoby pověřené zákonným zástupcem k vyzvedávání dítěte.


6.Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte přebírají plnou odpovědnost za své dítě v prostorách DS.


7.Provoz DS je celoroční (provoz o letních prázdninách a přes vánoční svátky je upraven). Rozsah provozu se stanoví
předem a informace se předá rodičům, a to nejméně 1 měsíc před plánovaným přerušením provozu. Pokud je to
možné, DS informuje o omezení či uzavření provozu na počátku školního roku. Provoz může být neočekávaně
omezen např. v období svátků, z důvodu epidemie, z důvodu vypnutí elektrického proudu v době topné sezóny atd.
Informaci o omezení přerušení provozu v tomto případě zveřejní DS neprodleně.


8.Nepřítomnost dítěte rodič hlásí a omlouvá včas. Nejpozději den předem do 16 hodin. Pokud není nepřítomnost
známa předem, informuje neprodleně formou sms nebo telefonicky DS. Příchod či odchod dítěte v jinou, než
obvyklou dobu nahlásí rodič učitelce též předem.

 

 

3. Zdravotní péče a bezpečnost v DS

 

1. Za bezpečnost dětí v DS odpovídají v plné míře zaměstnanci DS, a to od doby převzetí dítěte od jejich
zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

2.Při prvním vstupu dítěte do DS má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se
rodiče mohou s učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu.


3.Do DS mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce.
Dlouhodobý kašel, zelená rýma, průjem, zvracení, vši-to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu.
Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží. Zároveň přenášejí infekci na další
zdravé děti v kolektivu. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou
kapky proti kašly, dávkující sprej do nosu proti rýmě atd. Při předání učitelce sdělí rodič pravdivě zprávu o
zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den a noc. Žádáme o maximální
ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu DS. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině, hlásí
rodiče ihned učitelce (neštovice, spála, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění
můžeme po rodičích vyžadovat pro přijetí dítěte, potvrzení od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.


4.Při náhlém onemocnění dítěte nebo při zjištění výskytu vší u dítěte v DS, jsou rodiče telefonicky
informováni o daném stavu a jsou povinni si dítě co nejdříve z DS vyzvednout.


5.V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné
lékařské vyšetření. V tomto případě jsou rodiče vyrozuměni okamžitě. Pokud je úraz ošetřen adekvátně
v rámci DS, jsou rodiče informováni při vyzvedávání dítěte. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při
výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast
dětí při výchovné a vzdělávací práci DS, v prostorech DS od vstupu dětí do prostor DS až do odchodu
z nich, a každá činnost vyplívající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal
dětem při akcích konaných mimo DS, organizovaných DS a uskutečňující se za dozoru pověřené
odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do DS a zpět nebo na cestě na místo nebo
cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál DS při akcích konaných mimo DS.


6.Ochrana před patologickými jevy, šikanou a násilím. Učitelky dbají, aby etická a právní výchova, výchova
ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova, byla vyučována v souladu se vzdělávacím programem
DS. Učitelky jsou povinné v souladu s pracovním řádem, vykonávat kvalitní dohled nad dětmi po celou
dobu provozu.


7.Učitelky, nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i
venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým
podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť a mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi
nevycházejí.


8.DS využívá k pobytu venku vlastní dětské hřiště nebo venkovní prostor v okolí.


9.Osobní věci dětí rodiče přinášejí označené jménem či iniciálami dítěte (pyžamo, bačkory atd.) Jinak
nejsou učitelky schopné zajistit rozlišení věcí konkrétního dítěte. Rodiče přináší, také hygienické potřeby
dle požadavku DS. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo
v šatně ve skřínkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát dětem do přihrádky i náhradní spodní
prádlo Každý pátek si rodiče odnesou oblečení ze šatny, hlavně to, které dítě v daném týdnu používalo.
Dětem, které potřebují jednorázové plínky na celý nebo jen na část dne, rodiče potřebné množství plen
donesou a kontrolují jejich dostatečnou zásobu, umístěnou v šatně ve skříňkách. V případě, že danému
dítěti plenky dojdou, má DS k dispozici dostatečnou vlastní zásobu plenek.


10.Děti mají zákaz nosit si do DS vlastní hračky. Mají možnost, vymezit si jednu hračku na spaní,
která zůstává ve školce, dle potřeby ji vezmou rodiče domů vyprat.


11.Děti spí ve větratelné místnosti. Na dětských postýlkách dle norem pro jejich věkovou skupinu.
Každé dítě má svou označenou přihrádku, kde je skladována jeho ložní souprava a prostěradlo,
včetně pyžama a hračky na spaní, pokud si ji donese.

 


4. Přijímání dětí do DS

 


1.DS stanovuje datum a čas zápisu pro podání žádosti o přijetí do DS pro následující školní rok. Termín je
obvykle stanoven na měsíc květen. Přijímání dětí do DS probíhá i v průběhu školního roku v případě
uvolnění kapacity.


2.Do DS jsou přijímány děti zejména ve věku od 2 do 5 let na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů.


3.O přijetí dítěte do DS rozhoduje kolektiv DS.


4.DS může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


5.Přijmout můžeme děti, jejichž rodičům pomůže školka s uplatněním na trhu práce (tedy minimálně jeden
z rodičů je zaměstnán, je OSVČ, studuje či jako nezaměstnaný hledá práci s pomocí úřadu práce, i rodiče
zaměstnané a aktuálně na rodičovské dovolené).

6.Přihlášku a Smlouvu o poskytování péče v DS včetně příloh si zájemci mohou vyzvednout v papírové
podobě v DS. Přihlášku přinesou, řádně vyplněnou na zápis.


7.Při zápisu se do přihlášky vyplní dny docházky dítěte do DS.


8.Přednostně jsou vzhledem k cíli projektu do DS přijímány děti, které budou DS navštěvovat více dní
v týdnu a jejichž rodiče mají silnější vazby na trh práce (viz. kritéria při přijímání do DS Pohoda Horoměřice
2).


9.DS mohou navštěvovat, také děti, které nemají v rámci zápisu rezervovány dny pravidelné docházky.
Mohou se nahlásit telefonicky po dohodě s učitelkou DS na volné dny (vzhledem k absenci dětí
docházejících na pravidelnou docházku). I pro tento způsob docházky, platí všechny ostatní podmínky
(uzavření Smlouvy, doložení daných dokumentů atd.).


10.V případě přijetí dítěte do DS, doloží rodiče potřebné dokumenty do 15 pracovních dnů od oznámení o
přijetí, nejdéle však do dne nástupu dítěte do DS. Pokud dokumenty v dané době nedoloží, může být dítě
z přijímacího řízení vyřazeno. Jedná se o:
-Smlouvu s rodiči o poskytování péče v DS Pohoda Horoměřice 2
-Monitorovací list podpořené osoby
-Potvrzení od lékaře ohledně zdravotního stavu dítěte a očkování
-Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce či žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ

 


5.Úplata za vzdělání v DS a za stravování

 


1.Služba péče o dítě je poskytována s částečnou náhradou nákladů dle platného ceníku DS.


2.Za vzdělání v DS platí zákonní zástupci dětí úplatu dle platného ceníku-Smlouvy o poskytování péče
v DS na základě oboustranně domluveného počtu dní v daném měsíci. Daný počet dní hradí rodiče dle
platného ceníku bezhotovostním převodem na číslo účtu DS. Vždy do 15. dne daného měsíce, kde spolu
s danou částkou uvádí přidělený variabilní symbol svého dítěte, který mu byl v DS přidělen.


3.Rodiče také hradí finanční úplatu za stravné ve výši 40kč/oběd, a to vždy do 25.dne předešlého
měsíce na měsíc následující v hotovosti učitelkám v DS.


4.Neuhrazení nákladů za péči či za stravné, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do DS.


5.Za nedochozené dny dítěte v docházce do DS, které jsou řádně předem omluvené i za řádně odhlášené
stravné, náleží zákonným zástupcům na konci měsíce vrácení finanční částky v příslušné částce, a
to za obědy v hotovosti a za službu o péči převodem na účet daného rodiče.

 


6.Omlouvání nepřítomnosti dětí a náhrady omluvených dní

 


1.Omluvy a náhrady docházky se provádějí pouze osobně, telefonicky či formou sms.


2.Řádná omluva s možností náhrady absence je možná do 16 hodin dne předcházejícího absenci. Pokud
se, ale omluvíte později, je vám den započítán, jako by dítě bylo přítomno.


3.Při pozdější omluvě není možné absenci nahradit, celý den i se stravným je započítána, ale je možné si
tento den vyzvednout zaplacený oběd (informovat DS do 8:30hodin a vyzvednout si jídlo v době 12-
12:15hod.)


4.Náhrady za včasné omluvy mohou být v daný měsíc pouze dvě a děti si je mohou v daném měsíci
vychodit, pokud je volná kapacita v DS. Nevychozené náhrady propadají a nelze je převádět do dalšího
měsíce. Pokud dítě dochází do DS na celotýdenní docházku a nemůže si tudíž vychodit náhrady za
omluvenou absenci v počtu dvou dní v daném měsíci, budou mu za tyto dva dny peníze vráceny na konci
měsíce. Při dlouhodobé nemoci potvrzené a doložené lékařskou zprávou (více jak 14 dní) lze náhrady řešit
individuálně po domluvě s učitelkou DS. V případě, že DS nebude schopna zajistit termín náhrady v daném
měsíci je možné zohlednit nevychozené dny ve vyúčtování docházky na konci měsíce.

 


7. Stravování

 


1.Dítě bez přihlášené stravy nebo se specifickými potřebami ve stravování může být do DS přijato pouze
po předchozí domluvě s odpovědnou osobou DS.


2.Obědy se dováží ze školní jídelny Horoměřice a podléhají všem hygienickým normám pro danou věkovou
kategorii.


3.Omluvit stravu lze do 12 hodin předešlého dne, nebo je možnost vyzvednout si oběd první den nemoci
přímo ve výdejně v DS (nutno informovat DS do 8:30hodin a vyzvednut si jídlo v době 12-12:15hod.)


4.Svačiny si děti donášejí vlastní z domova v podepsaných plastových krabičkách.


5.Ve dnech, kdy není možnost dovážet obědy ze školní jídelny (karanténa, prázdniny atd.) si děti
mohou přinést do DS i vlastní oběd, a to také v podepsané plastové krabičce. Za čerstvost a kvalitu
doneseného jídla v tomto případě ručí rodič dítěte. Krabička je od příchodu dítěte do DS uskladněna

před konzumací v lednici k tomu určené a dětem je jídlo ohříváno dle předem stanovených pokynů
KHS na danou teplotu vhodnou ke konzumaci. Krabičky od jídla se v DS neumývají, jsou zabaleny a
zpět vráceny dětem do jejich zavazadel. Příbor je dětem zapůjčen v DS a ten je zde umyt v myčce.


6.Pití si děti nosí z domova v podepsaných lahvičkách. Pokud dítěti dojde nápoj, je mu nabídnuto
k doplnění (voda, čaj nebo šťáva). Pitný režim je tedy zachován po celou docházku do DS. Za
čistotu a udržování lahviček, ručí rodiče dítěte.

 


8.Další práva a povinnosti rodičů

 


1.Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle
potřeby informováni o všech důležitých věcech, týkajících se dítěte nebo provozu DS.


2.Rodiče jsou povinni oznamovat DS změny veškerých důležitých údajů (změna telefonního čísla, bydliště,
změna zaměstnání atd.). Rodiče jsou také povinni, informovat DS o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.


3.Rodiče jsou povinni na vyzvání odpovědné osoby z DS osobně se zúčastnit při projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání dítěte.


4.Pokud bude rodič porušovat tento Provozní řád DS závažným způsobem (např. pozdě vyzvedávat dítě
z DS po ukončení provozu, prodlívat v placení školného či stravného), může odpovědná osoba DS ukončit
docházku dítěte v DS.


5.Jsou-li rodiče s čímkoliv, co se týká pobytu jejich dítěte v DS nespokojeni, oznámí to písemně nebo ústně
odpovědné osobě DS, která záležitost projedná. Je také možnost si předem domluvit osobní schůzku.


6.Dítě vyzvedávají z DS rodiče či osoby, které jsou zapsány ve formuláři-Osoby pověřené zákonným
zástupcem vyzvedáváním dítěte. Jsou tam uvedena, jména osoby, trvalé adresy, telefonní kontakt, a jejich
vztah k danému dítěti.


7.Dítě je třeba vyzvednout z DS do 16 hodin. Pokud nebude dítě vyzvednuto do 16 hodin, učitelka, která
má v té době dítě v péči, telefonicky zkontaktuje rodiče dítěte. Pokud není možné, rodiče zkontaktovat,
informuje učitelka svou nadřízenou DS a ta postupuje dle zákona, uvědomí policii a sociální odbor, kteří si
pak přebírají dítě do péče.


8.DS dodržuje u každého dítěte a jeho zákonného zástupce veškerá pravidla spojená s požadavky
GDPR.

 


9.Orientační náplň dne dětí v DS

 


8.00-8:30 - otevírání DS
- hry podle zájmu dětí (individuální práce s dětmi)


8:30-9.00 - komunitní kruh – povídání na dané téma, nasloucháme jeden druhému
- pohybová chvilka


9.00-9.30 - hygiena
- dopolední svačina


9.30-10.30 - individuální a skupinová činnost (didaktické hry, výtvarná práce, hudební a dramatická činnost)
- zájmové hry
- tělovýchovné aktivity


10.30-12.00 - příprava na pobyt venku
- pobyt venku
- svlékání, hygiena a příprava na oběd


12.00-12.30 - oběd


12.30-13.00 - hygiena
- příprava na odpolední odpočinek
- vyzvedávání dětí, které nebudou spát

13.00-15.00 - odpolední odpočinek
- čtení pohádek


15.00-15.15 - odpolední svačina (dle domluvy je možné si donést vlastní v plastové krabičce)


15.15-16.00 - hry podle zájmu dětí (individuální práce s dětmi)
-vyzvedávání dětí


16.00-uzamykání DS

 


10.Řád výdejny DS

 


Provozní doba
12-12:15 výdej oběda
1.Zaměstnanec v provozu DS zajišťuje výdej stravy a pitný režim pro děti.


2.Zaměstnanec používá předepsané ochranné pracovní pomůcky a vlastní potravinářský průkaz.


3.Zaměstnanec je seznámen s bezpečností práce při školení BOZP, které je pravidelně zajišťováno
právním subjektem.


4. Zaměstnanec je seznámen se zásadami při obsluze elektrických spotřebičů v DS. Elektrické spotřebiče
mají odpovídající elektro revizi.


5.Zaměstnanec bezpečně zachází s noži a jinými ostrými předměty.


6.Zaměstnanec dbá na čistotu a pořádek.


7.Závady na zařízení, či poranění neprodleně hlásí odpovědné vedoucí DS, zapisuje do knihy závad a
úrazů.


8.Při vzniklém požáru se zaměstnanec řídí požární poplachovou směrnicí.


9.Odpovědnost zaměstnance:
-zapisovat teplotu jídla
-vydávat jídlo
-udržovat čistotu a pořádek na pracovišti
-provádět nápravná opatření
-dbát o čistotu přepravních nádob a čistotu nádobí ve výdejně
-dodržovat prozní řád výdejny jídla


10.Výše stravného (oběda) včetně dovážky stojí 40kč/den.


11.Součástí dne v DS je i pitný režim (čaj, voda, šťáva)


12.Úklid ve výdejně je zajišťován, před otevřením DS, dále i průběžně během dne.


13.Platba stravného je upravena ve Smlouvě.


14.Jídelníček na každý týden je zveřejněn na nástěnce včetně kritických potravin, použitých v jednotlivých
jídlech. Změna jídelníčku je vyhrazena.


11.Sanitační řád DS
Ve výdejně a přilehlých prostorách je prováděn běžný denní úklid, velký úklid 1x měsíčně a generální úklid
nejméně 2x ročně. O hygienickém stavu zařízení, prováděné sanitaci a ochranné dezinfekce je vedena
evidence v DS.
Popis úklidových prací DS v jednotlivých termínech:
Denně:
-na vlhko úklid podlahy v místnostech pravidelně používaných
-běžný úklid pracovních ploch, nářadí a hraček
-otření stolů v jídelně a umyvadel
-vynášení odpadků
-výměna ochranných oděvů (dle potřeby)
Měsíčně:
-dveře, otopná tělesa, svítidla
-dezinfekce chladícího zařízení

Dle potřeby:
-malování prostor DS

Harmonogram úklidu hygienických zařízení jídelny a přilehlých prostor:
Denně:
-podlahy, umyvadla, sedátka na záchodové míse
-mechanická očista a následující dezinfekce podlah, obložení stěn, umývání sprch a záchodových mís
-kontrola zásob papíru, tekutého mýdla a papírových ručníků
Dvakrát měsíčně:
-nábytek a skříňky v šatnách
Jedenkrát měsíčně:
-dveře a omyvatelné části stěn
K úklidu jsou používány dezinfekční prostředky určené pro čištění v potravinářském zařízení. Tyto
prostředky jsou uskladněny mimo dosah dětí. Úklid provádí zaměstnanci DS.
Způsob nakládání s prádlem:
DS zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny. V případě zašpinění ze strany dítěte je ložní prádlo
zabaleno do igelitového pytle a předáno k vyprání rodičům domů. Čistě vyprané a vyžehlené ložní
prádlo, je vráceno zpět do DS v co nejkratším termínu.
Ostatní špinavé lůžkoviny jsou uskladněny v igelitovém pytli mimo dosah dětí na předem určeném místě.
Prádlo je práno v automatické pračce a následně vyžehleno dle předpisů DS.
Čisté lůžkoviny jsou skladovány odděleně ve větratelných prostorách.

 

Platnost provozního řádu od 1.9.2021