Jdi na obsah Jdi na menu
 

28. 9. 2017

Stanovy spolku

Stanovy spolku

  Rodinného klubu Pohoda  z.s.

 

1.NÁZEV A SÍDLO

 

Rodinný klub Pohoda z.s.dále už jen spolek je spolkem podle zákona č.89\2012Sb.

Sídlem: Velvarská 121,Horoměřice 252 62

 

2.PRÁVNÍ POSTAVENÍ A POSLÁNÍ SPOLKU

1. Spolek  je dobrovolný,nezávislý,nepolitický,sdružuje členy na základě společného zájmu.

2. Spolek  je samostatnou právnickou osobou.

3. Posláním spolku je posilování hodnot rodiny a mezi generačních vztahů,úlohy rodičů,mateřské a otcovské role ve společnosti.

 

3. PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU

   a) provozování rodinného klubu jako místo setkávání rodičů s dětmi, kde si mohou vzájemně předávat zkušenosti a aktivně využívat svých schopností a zapojovat se do společné činnosti

   b) provoz volnočasových aktivit pro děti, rodiče i pro celé rodiny a to jak v pravidelných i jednorázových kulturních, sportovních nebo společenských akcí

   c) podpora pracovního a rodinného života

   d) vzdělávací činnost pro laickou i odbornou veřejnost a pro členy spolku přednášky, besedy, kurzy, semináře

   e) zajišťuje provoz dětské skupiny do 12 dětí dle zákona č.247/2014 Sb. a vyhlášky č.281/2014 Sb.

   f) podílení se na obnově tradic v obcích

   g) zvyšování ekologického povědomí dětí i rodičů, podpora ekologického chování

   h) spolupráce s jinými mateřskými centry a organizacemi s orgány státní správy a samosprávy

   i) pořádání zájmových kroužků a příměstských táborů

 

Vedlejší činností za účelem zabezpečování finančních prostředků pro chod rodinného klubu jsou:

   a) nákup a prodej občerstvení

   b) výroba a prodej propagačních předmětů

   c) příležitostní nákup a prodej zboží pro děti, těhotné a kojící matky

 

4.ČLENSTVÍ  SPOLKU

Členství je buď řádné či čestné.

   a) řádným členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které projeví aktivní zájem o práci ve spolku a zaplatí členský příspěvek

   b) uchazeč o řádné členství musí vlastnoručně podepsat členskou přihlášku v níž:

-plně podporuje cíle a zásady spolku

-vyjadřuje souhlas se stanovami

-bere na vědomí práva, jakožto i povinnosti člena, které se zavazuje dodržovat

   c) řádné členství vznikne registrací členské přihlášky na členské schůzi

   d) zánik řádného členství zaniká těmito způsoby:

-vystoupením člena spolku-písemným oznámením

-úmrtím člena

-zrušením členství členskou schůzí

-zánikem spolku

-zrušením členství pro neplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku

 

Čestné členství může být uděleno jednotlivci na základě rozhodnutí členské schůze na předem domluvené období. Tento člen nemá hlasovací právo.

 

5. PRÁVA  A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU

   a) členové spolku mají právo 

-účastnit se členské schůze

-volit a být voleni do orgánů spolku

-být informován o činnosti spolku

-obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

-účastnit se přednostně akcí pořádaných spolkem

-užívat služby spolku za podmínek stanovených členskou schůzí

 

   b) členové spolku mají povinnosti

-dodržovat stanovy spolku i vnitřní předpisy

-podílet se podle svých možností na činnosti spolku, realizovat jeho cíle, rozvoj,

podporovat dobré jméno a propagaci

-platit členské příspěvky ve výši a termínu splatnosti

-řádně a odpovědně vykonávat funkci v orgánech spolku

-chránit majetek spolku

 

6. ORGÁNY SPOLKU

   1) členská schůze

   2) předseda, místopředseda

   3) hospodář - revizor

 

   ad 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, mohou se jí účastnit všichni členové spolku. Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předseda svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku.

  • členská schůze zejména: 

-rozhoduje o změnách a schválení stanov spolku

-schvaluje úkoly spolku a program pro příští období

-volí a odvolává předsedu, místopředsedu a hospodáře-revizora spolku

-rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků

-rozhoduje o přijetí nebo zrušení členství

-rozhoduje o dalších záležitostech, které jsou v souladu s cíli spolku

-rozhoduje o zrušení spolku

-rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku spolku

Členskou schůzi svolává dle potřeby předseda spolku a to nejpozději 3 dny před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, dobu a místo konání a stručný program. Členská schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů.

Hlasovací právo členů je rovné pro všechny. O průběhu členské schůze a přijatém usnesení se pořizuje zápis. Přílohu zápisu tvoří prezentační listina s podpisy všech přítomných členů spolku.

   ad 2) Předseda je statutární orgánem spolku. Při zastupování spolku jedná vždy v zájmu spolku a řídí se přijatými usneseními členské schůze. V případě potřeby může předseda udělit plnou moc místopředsedovi, aby jej zastupoval v jednání za spolek.

Předsedu i místopředsedu volí a odvolává členská schůze. Předseda i místopředseda je volen na období 3 let. Funkci může obhajovat i předcházející předseda i místopředseda. Chce-li předseda nebo místopředseda ze své funkce odstoupit, bezodkladně se svolá členská schůze. Tato členská schůze jejich odstoupení příjme a zvolí nového předsedu nebo místopředsedu. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala členská schůze a zvolila nového předsedu nebo místopředsedu. Předseda i místopředseda se řídí jednáním členské schůze. Předseda koordinuje činnost spolku na základě koncepce schválené členskou schůzí. Zodpovídá za hospodaření spolku.

ad 3) Hospodář-revizor je kontrolní orgán spolku, zodpovídá za svoji činnost členské schůzi. Je volen členskou schůzí na období 3 let. Vykonává dohled nad hospodařením a činností spolku. Upozorňuje předsedu a členskou schůzi na nedostatky a dává návrhy na jejich odstranění.   

 

7. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

Spolek je neziskovou organizací. Není založen za účelem podnikání.

   a) zdroje majetku spolku:

-členské příspěvky

-dary a příspěvky právnických a fyzických osob

-sponzorské dary sponzorské příspěvky

-příspěvky z veřejných rozpočtů

-granty a projekty

-příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku

   b) výdaje spolku:

-na podporu účelu spolku

-na správu spolku

   c) majetek spolku tvoří movitý i nemovitý majetek a finanční prostředky. Majetek je využíván k zajištění poslání a cílů spolku a je s ním nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

 

   d) Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, který každoročně předkládá zprávu o činnosti a hospodaření spolku.

   e) Finanční prostředky jsou v nezbytné výši, kterou stanoví předseda, uloženy v pokladně spolku. Ostatní finance pak dle potřeby na samostatném účtu v peněžním ústavu. Podpisové právo k tomuto účtu má předseda a místopředseda.

 

8. ZÁNIK SPOLKU

Při zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze. Spolek zanikne, rozhodne-li o zániku členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Členská schůze zvolí tříčlennou likvidační komisi spolku. Likvidační komise je odpovědná za řádnou likvidaci spolku.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna členská schůze.

 

Tyto nové a doplněné stanovy a jejich znění odsouhlasila členská schůze na své mimořádné schůzi dne 19.7.2017.